Drepturile de autor

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Universitaria.
Contribuţiile ştiinţifice personale sunt protejate conform drepturilor de autor.
Articolele individuale pot fi descărcate pentru uz personal; acestor persoane le este interzisă reproducerea, republicarea, redistribuirea sau revinderea oricăror materiale din această revistă.
Autorii lucrărilor publicate în această revistă au drept de autor asupra articolelor şi le este permis să disemineze rezultatele muncii lor şi să furnizeze o variantă PDF a lucrării, pentru scopuri de cercetare, atunci când o taxă nu este implicată,. În acest caz, următoarele informaţii ar trebui furnizate: titlul revistei, titlul articolului, numele autorului (-ilor), volumul, numărul paginilor, anul.